JAARVERSLAG 2019

Samenvatting 

Mei 2019. Ter gelegenheid van de 100e Cleanwise-school (Epe) maakten leerlingen een tentoonstelling van moois uit afval.

Circulus-Berkel kiest voor een duurzame toekomst met minder afval en meer grondstoffen, voor een schone, verzorgde leefomgeving en een betrokken samenleving. Onze primaire inzet is tweeledig en bestaat uit duurzaam afval- en grondstoffenbeheer, alsmede het beheer van de openbare ruimte.

Bij de uitvoering zorgen we voor sociale arbeid en betrekken we bewoners bij onze taken. Zo creëren we meerwaarde in de regio. Dit doen we mét en vóór onze gemeenten. Financiële winst is geen doelstelling; milieu- en maatschappelijke winst staan voorop. Met dat laatste maken wij het verschil. Tot welke resultaten dit in 2019 heeft geleid, is hieronder samengevat.

Resultaten en ontwikkelingen grondstoffen

De ontwikkeling waarbij we minder afval produceren en meer grondstoffen terugwinnen, verloopt gestaag. In tien jaar tijd halveerde de hoeveelheid restafval in onze gemeenten: van 221 naar 108 kg per persoon per jaar.

Bovendien werd in 2019 al in vier van de negen gemeenten per inwoner minder dan 100 kilo restafval geproduceerd. Daarmee behaalden deze gemeenten de landelijke VANG-doelstelling voor 2020 (VANG: Van Afval naar Grondstoffen). De vijf andere gemeenten zijn goed op weg. Gemiddeld nam in de hele regio het restafval (exclusief grofvuil) per inwoner af van 119,1 kilo in 2018 naar 108,5 kilo in 2019.

Het afvalscheidingspercentage bedraagt 74% in 2019, een stijging van 3% ten opzichte van 2018.

Veel gemeenten hebben een stip op de horizon geplaatst voor de komende jaren. Regionaal is die stip 10 kilo restafval in 2030. Hoe dichter we in de buurt van dat streven komen, hoe ingewikkelder het is, en hoe groter de gezamenlijke uitdaging. Voor de laatste kilo’s is een heroriëntatie op (onderdelen van) het huidige afvalbeleid noodzakelijk. Daar hoort onder meer de zorg bij voor kwaliteit en waarde van de aangeleverde grondstoffen, de stijging van verwerkingskosten, het behoud van draagvlak voor (bron)scheiding en de ontwikkeling naar meer circulariteit. Eén van de initiatieven die hieraan kan bijdragen is de grondstoffenalliantie CirkelWaarde in nauwe samenwerking met collegabedrijven AVU en ROVA.

Resultaten en ontwikkeling buitenruimte

In de buitenruimte stond ook in 2019 het thema ‘Schoon, heel en veilig’ centraal. Daarbij zien we wel een nadrukkelijke verschuiving naar aandacht voor het thema ‘waardevolle leefomgeving’. Dat stelt dan weer eisen aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarnaast spelen (klimaat)issues als droogte, hittestress, extreme wateroverlast en bedreigde biodiversiteit. Issues die verduurzaming noodzakelijk maken en ons voor nieuwe uitdagingen stellen.

Anticiperend op de verhoogde dynamiek van het vakgebied en de beheervragen van onze gemeenten heeft de unit BuitenRuimte in 2019 een structuurwijziging ondergaan. Gekozen is voor een directere aansturing en de kortere uitvoeringslijnen, en daar waar gewenst de inzet van integrale groen- en grijsploegen die dichter bij de burger staan. Gelijktijdig is het werken op beeldkwaliteit geïntroduceerd, evenals gebiedsgericht werken.

De toenemende overlast van de invasieve exoten zoals de Japanse duizendknoop en 'plaagsoorten' zoals de eikenprocessierups, heeft ons ook in 2019 bezig gehouden. Ook kiezen we waar de gemeente dat wenst voor schapenbegrazing in plaats van maaiwerk.

In 2019 introduceerden we nieuwe software en devices om in de uitvoering de efficiëntie te kunnen verhogen en effectiever een aantal werkzaamheden uit te kunnen uitvoeren. Het gaat dan onder meer om het (gedifferentieerd) reinigen van rioolkolken, het ontwikkelen van nieuwe veegplannen, een verbeterde containercontrole, het anticiperen op bijplaatsingen en het verbeteren van de gescheiden inzameling in de binnenstad.

Feiten & cijfers

Edities van het jaarverslag in druk

Dit jaar is er voor iedere gemeente een samenvatting van het jaarverslag verschenen in druk. Deze gemeentespecifieke uitgaven kunt u hieronder downloaden.

 

Jaarverslag Apeldoorn
Jaarverslag Bronckhorst
Jaarverslag Brummen
Jaarverslag Deventer
Jaarverslag Doesburg
Jaarverslag Epe
Jaarverslag Lochem
Jaarverslag Voorst
Jaarverslag Zutphen