JAARVERSLAG 2019

Governance

Toezicht

Circulus-Berkel BV is een onderneming (BV) waarvan gemeenten zowel aandeelhouder als opdrachtgever zijn. De onderneming wordt geleid door een eenhoofdige directie, die wordt bijgestaan door een managementteam en unitleiders. Het toezicht wordt gehouden door de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen kwam in 2019 vier keer met de directie bij elkaar. Behalve de jaarrekening 2018, de begroting 2019, de herorganisatie van de unit Buitenruimte, de nieuwbouw in Deventer heeft de RvC zich in 2019 vooral geconcentreerd op het vertrek van algemeen directeur Henk Knip en de zorgvuldige afronding daarvan. Gelijktijdig heeft de RvC de verantwoordelijkheid genomen voor de werving en selectie van de nieuwe algemeen directeur. Mevrouw Lisette Bosch is per 1 januari 2020 in dienst getreden.

De heer Kloeze overleed in mei 2020 na een kort ziekbed. Circulus-Berkel is hem veel dank verschuldigd voor de gedrevenheid en deskundigheid waarmee hij een decennium lang zijn taken als voorzitter heeft uitgeoefend.

Samenstelling RvC

Eind 2019 kende de Raad van Commissarissen de volgende samenstelling:


De heer drs. H.J. Kloeze, voorzitter

Tevens: commissaris Ardagh Metal Packaging Netherlands B.V.

 
Mevrouw L.M. de Kock, vicevoorzitter

commissaris op voordracht van de Ondernemingsraad en lid van de remuneratiecommissie

Tevens: operationeel directeur MRI Centrum; coach HR-managers en vakinhoudelijke HR-advisering, begeleiding ondernemingsraden; bestuurslid pensioenfonds Schoenmakerij.

 
De heer Ir. J.W.J. van den Berg, lid van de remuneratiecommissie

Tevens: onafhankelijk voorzitter Commissie van Beroep CAO SABIC LBV.

 
De heer drs. H.L.M. Willemsen, secretaris, lid van de auditcommissie

Tevens: commissaris - lid raad van advies van Meiland Azewijn, Kiwitz-Groep Ulft, Ecotrans Vorden, Ecotrans Logistics Vorden/Apeldoorn. Directeur-grootaandeelhouder van een bedrijfseconomisch adviesbureau en Participatiemaatschappij Select Investment. Grootaandeelhouder HPG Holding BV. Bestuurder vastgoedfonds SRE CV.

 
De heer ir. F.A. Spoelstra, lid van de auditcommissie

Tevens: projectleider bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie. Secretaris van het landelijk Platform Herinnering WO2. Vicefractievoorzitter PvdA van Provinciale Staten van Gelderland.

 

Vanuit historisch perspectief wordt bij afsluiting van het boekjaar nog niet voldaan aan het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen uit de Wet bestuur en toezicht in de Raad van Commissarissen. Bij toekomstige vacatures in de Raad van Commissarissen zal bij de opstelling van het profiel nadrukkelijk rekening worden gehouden met die verdeling. Bij Circulus-Berkel is sprake van een éénhoofdig bestuur, waardoor de verdelingsnorm niet van toepassing is.