JAARVERSLAG 2019

Over dit verslag

Verantwoording

Met dit verslag legt Circulus-Berkel verantwoording af over haar prestaties in het kalenderjaar 2019. Dit heeft betrekking op de bedrijfsvoering in het algemeen en op duurzaamheid/maatschappelijk verantwoord ondernemen in het bijzonder. Daarnaast geven we inzicht in de plannen voor de nabije toekomst.

Dit verslag verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de directie van Circulus-Berkel; alle unitleiders, stafafdelingen en vele andere inhoudelijk betrokken hebben informatie aangeleverd. Teksten en cijfermatige informatie zijn door directie en unitleiding beoordeeld op correctheid. Een jaaroverzicht inclusief jaarrekening en bestuursverslag wordt, na goedkeuring in de Aandeelhoudersvergadering (AVA) eind juni, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Het overzicht vormt de basis van dit verslag.     

Voor dit verslag hebben we ons (zo goed mogelijk) gericht naar de richtlijn Standards (core) van het Global Reporting Initiative (GRI), zie hieronder (ook voor de Content Index). Deze richtlijn geldt als toonaangevend voor duurzaamheid- en/of maatschappelijke jaarverslagen.

Het verslag werd gepubliceerd op 8 juni 2020.

Scope van dit verslag

Circulus-Berkel doet verslag van de niet-financiele prestaties en resultaten van de onderneming en relevante deelnemingen. De financiële prestaties worden in dit verslag beperkt (geconsolideerd) weergegeven. De jaarrekening (zie hierboven) wordt onder meer gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 

In dit verslag is bij het hoofdstuk Strategie en resultaten rekening gehouden met een samenvatting van economische prestaties, milieuprestaties en sociale prestaties: de drie verslagleggingsthema's van GRI. Ook met de aandacht voor ‘waardecreatie’ geven we het verband weer tussen strategie en inspanningen (input), de impact die dat heeft en tot welke resultaten dat heeft geleid. Dit verslag ontwikkelt zich jaarlijks waarbij we ons onder meer baseren op de richtlijn GRI Standards.  

Assurance

Vanzelfsprekend is bij de jaarrekening sprake van assurance. Anders dan de financiële cijfers uit deze jaarrekening is voor dit verslag geen gebruik gemaakt van externe verificatie. 

GRI content index

In de derde kolom van de content index hieronder is de informatie opgenomen of een hyperlink geplaatst naar het betreffende hoofdstuk of naar de betreffende alinea.


 

GRI 102: General disclosures 2016

 

Organisatieprofiel

 

102-1

Naam van de organisatie

Circulus-Berkel B.V.

102-2

Activiteiten, merken, producten en diensten

Overzicht diensten

102-3

Locatie hoofdkantoor

Aruba 16, Apeldoorn
Postbus 1372, 7301 BP Apeldoorn

102-4

Plaatsen waar de organisatie actief is

Over ons

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Governance

102-6

Te bedienen markten

Over ons

102-7

Omvang organisatie

Over ons

102-8

Informatie over medewerkers en andere arbeidskrachten

Organisatie en OR

102-9

Toeleveringsketen

Niet van toepassing

102-10

Belangrijke veranderingen in de organisatie en toeleveringsketen

Mijlpalen 

Herstructurering Unit Buitenruimte

102-11

Voorzorgsprincipe

Risico's en kansen

102-12

Externe initiatieven

Organisatie in transitie

102-13

Lidmaatschappen

Nog nader te rapporteren

 

Strategie

 

102-14

Statement directie

Voorwoord

102-15

Risico's en onzekerheden

Risico's en kansen

 

Ethiek en integriteit

 

102-16

Waarden, principes, richtlijnen en normen voor gedrag

Missie en strategie

 

Governance

 

102-18

Governance structuur

Governance
102-21

Raadpleging stakeholders

Communicatie

102-22 Samenstelling hoogste orgaan Raad van Commissarissen
102-32

Rol van hoogste orgaan in duurzaamheidsverslaglegging

Over dit verslag
102-40 Lijst van stakeholders Samen (verslag over 2018; deze wordt dit jaar geactualiseerd)
102-41 Collectieve regelingen nog nader te rapporteren
102-42 Inventariseren en selecteren van stakeholders Communicatie
102-43 Stakeholder engagement

Communicatie

Gemeenten

De wijze waarop Circulus-Berkel vormgeeft aan het betrekken van allerlei organisaties wordt duidelijk via beide links.

102-44

Belangrijkste geopperde onderwerpen en zorgen

Organisatie en OR

Veiligheid

Organisatie in transitie

102-45

Onderdelen betrokken in de financiële verslaglegging

opgenomen in het Bestuursverslag (op te vragen) 
102-46 Samenstelling rapport en inkadering onderwerpen Over dit verslag
102-47 Lijst van materiële onderwerpen

Missie en strategie

Resultaten en ontwikkelingen

Onze thema's en impact

102-48 Herziening/herformulering van eerdere verklaringen of informatie niet van toepassing
102-49 Veranderingen in de verslaglegging Niet van toepassing
102-50 Verslagleggingsperiode Over dit verslag
102-51 Publicatiedatum vorig jaarverslag juni 2020
102-52 Verslagleggingscyclus jaarlijks
102-53 Contact voor vragen zie colofon (onder aan deze pagina)
102-54 Verklaring over verslaglegging overeenkomstig GRI Standards Over dit verslag
102-55 GRI content index Over dit verslag
102-56 Externe verificatie Over dit verslag
 

Materiële onderwerpen

 
103-1 Afval en grondstoffen  
103-2 Managementbenadering Resultaten en ontwikkelingen
103-3 Evaluatie van deze benadering

Resultaten en ontwikkelingen

Gemeenten

103-1 Buitenruimte  
103-2 Managementbenadering Resultaten en ontwikkelingen
103-3 Evaluatie van deze benadering

Resultaten en ontwikkelingen

Gemeenten

103-1 Inclusief en sociaal ondernemen Resultaten en ontwikkelingen
103-2 Managementbenadering Missie en strategie
103-3 Evaluatie van deze benadering

Deventer

Doesburg

103-1 Samen- en netwerken  
103-2 Managementbenadering Missie en strategie
103-3 Evaluatie van deze benadering

Gemeenten