JAARVERSLAG 2019

Risico's en kansen

Jongeren hebben bij het jongerencentrum 0313 in Doesburg (onderdeel van Cambio) een skatebaan, die veel wordt gebruikt.
Het doel van risicomanagement is de continuïteit van de onderneming, of beter: de dienstenverlening, te borgen. In de eerste maanden na dit verslagjaar – vanwege de Corona covid-19 crisis - is nog eens extra duidelijk geworden dat we als onderneming een cruciale rol vervullen. Met onze diensten zorgen we ervoor dat onze samenleving ordelijk kan blijven functioneren.

Risico’s zijn strategische, operationele en financiële bedreigingen die voorzien zijn en waarvoor geen voorziening in de jaarrekening is opgenomen of afwaardering heeft plaatsgevonden. Beheersing van risico’s is een onderdeel van zowel de strategie als de operatie van de onderneming. Het beheer richt zich op het in kaart brengen en vervolgens verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid van de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen, de beheersing van risico’s in bedrijfsprocessen, de betrouwbaarheid van de verslaglegging en de naleving van wet- en regelgeving, de vergunningen en overeenkomsten.

Circulus-Berkel streeft naar een zo laag mogelijk risicoprofiel. Bij bedrijfsbeslissingen worden de belangen van belanghebbenden en de risico’s voor de middellange en lange termijn nadrukkelijk meegewogen.

Het risicobeheer is hiërarchisch georganiseerd. Aan de hand van de jaarlijkse unitplannen worden risico’s geïnventariseerd en beheersmaatregelen vastgesteld. Een en ander wordt opgenomen in ons kwaliteitsmanagementsysteem. Elk kwartaal vindt met directeur, het managementteam en de unitleiding een evaluatie plaats.

Strategische risico’s

Circulus-Berkel heeft haar strategie ontwikkeld in nauwe samenspraak met de aandeelhoudende gemeenten en sluit aan op het beleid van deze stakeholders. Het risico dat gemeentelijk beleid (maatschappelijk/politiek debat) gaat afwijken, wordt gering geacht terwijl de organisatie de flexibiliteit heeft om zich daarop aan te passen.

De reputatie van de onderneming en de werkgebieden grondstoffen en buitenruimte waar Circulus-Berkel actief in is, wordt beheerst door transparante communicatie, zowel pro-actief (zoals via dit verslag en via campagnes) als reactief door dagelijks vragen en klachten van inwoners en opdrachtgevers alert en adequaat te beantwoorden.

Operationele risico’s

Inrichtingen van Circulus-Berkel vormen vanwege hun aard een relatief laag risico, waarbij die van brand het voornaamste is. Het risico dat incidenten het bedrijfsproces als geheel verstoren is gering. Periodiek wordt gemonitord of de afgesloten verzekeringen toereikend zijn. De brandverzekering kende in 2019 een premieverhoging van 40%, een forse stijging. Ook worden milieurisico’s in kaart gebracht en beoordeeld.

Personele risico’s komen vooral voort uit de werkzaamheden buiten, waar het risico op incidenten relatief hoog is. Dat geldt voor medewerkers uit beide units, dus zowel Buitenruimte als Grondstoffen. Een scala aan veiligheidsprocessen is gericht op het voorkomen hiervan, waaronder opleidingen, voorschriften en een VCA** veiligheidssysteem.

De arbeidsmarkt vormt een risico voor de langere termijn, omdat het aantrekken van mensen voor werk moeilijker wordt. Om onze positie op de arbeidsmarkt te verbeteren, zetten we in op communicatie. De kwaliteit wordt geborgd via certificering van processen en via controles door externe deskundigen.

De afzet van afval en grondstoffen wordt geborgd via meerjarige contracten.

Financiële risico’s

Iedere opdrachtgever is langjarig met Circulus-Berkel verbonden via een dienstverleningsovereenkomst waarin zowel de verbintenis, het exclusieve takenpakket als de financiering is vastgelegd.

Het risico op een lage solvabiliteit is zeer gering gezien de statutaire eis van een solvabiliteit van minimaal 25 procent. De kapitaallasten van investeringen zijn zeker gesteld via de dienstverleningsovereenkomst van de betrokken gemeenten. Circulus-Berkel heeft een langjarige financieringsovereenkomst met BNG.

De activa op de balans zijn voor het merendeel verbonden met dienstverleningsovereenkomsten, waardoor de risico’s beperkt zijn. Bovendien is in de statuten een desintegratieregeling opgenomen indien een individuele gemeente de verbintenis wenst te verbreken, waarbij onder andere de betrokken middelen tegen boekwaarde moeten worden overgenomen.

Het grootste deel van de omzet wordt gerealiseerd vanuit de dienstverleningsovereenkomsten met gemeenten, dus er is feitelijk geen kredietrisico. De prijsfluctuaties van grondstoffen uit zowel de unit Grondstoffen als Buitenruimte vormen voor Circulus-Berkel, als uitvoerder voor onze gemeenten, een zeer laag risico. Voor onze gemeenten ligt dit uiteraard anders.

Het risico voor een afwijking van het geprognotiseerde resultaat wordt beheerst via budgetten en een stringente maandelijkse en kwartaalcontrole. Waar nodig, worden tijdig corrigerende maatregelen uitgezet via plan- of controlecyclus.

In het verslagjaar 2020 zullen naar verwachting extra kosten gemaakt moeten worden. Bij de publicatie van dit jaarverslag kan daar nog maar beperkt inzicht in worden gegeven. Uiteraard bespreken we dit gedurende 2020 met de gemeenten.

Kansen

We geven nader invulling aan onze rol als partner in lokale en regionale samenwerkings- en netwerkverbanden. We verwachten in dat opzicht vooral veel van de samenwerking onder de naam CirkelWaarde. Vanuit dit netwerk – met ROVA, Afvalverwijdering Utrecht en Circulus-Berkel – werken we samen aan het beter verwaarden van huishoudelijke afvalstoffen. Daarnaast zien we kansen in het kader van de Regiodeal circulaire economie waar de Cleantech Regio zich aan heeft verbonden; het doel hiervan is om honderden projecten, gericht op minder grondstoffengebruik en CO2-reductie, te gaan versnellen. Met het nieuwe ’grondstoffencentrum’ in Deventer verwachten we een belangrijke stap in onze ontwikkeling en samenwerking met partners te maken.

We kijken ook naar de kansen om grondstoffenmanagement en het beheer van de buitenruimte met elkaar te verbinden, zoals de manier waarop grondstoffen in de buitenruimte weer kunnen worden toegepast (zoals via groene energie en toepassing van producten uit bouw- en sloopafval). Bovendien sluiten onze plannen aan bij andere maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de opkomst van elektrisch rijden (de E-laadpaal) en de ontwikkeling waarbij mensen minder hechten aan bezit en makkelijker zaken delen.