JAARVERSLAG 2019

Organisatie in transitie

De bestrijding van de eikenprocessierups, een toenemende plaag in de zomer die vraagt om de inzet van preventieve en curatieve maatregelen.
Sinds 2005 werkt Circulus-Berkel vanuit een drietal strategische speerpunten die door onze aandeelhouders zijn omarmd. Vanuit deze kaders hebben we ons professioneel ontwikkeld van een louter functionele, uitvoerende naar een servicegerichte onderneming, in samenwerking met ‘onze’ gemeenten.

Binnen de domeinen afval en grondstoffen, buitenruimte en sociale activering/participatie hebben we expertise opgebouwd en visie ontwikkeld. Daarbij is continu ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen en wordt bijgedragen aan het maatschappelijk debat, zoals op het gebied van de circulaire economie. Ontwikkelingen volgen zich steeds sneller op, en steeds sneller passen we onze organisatie en onze inzet aan.

In de afgelopen 15 jaren hebben we gestaag kunnen bouwen aan onze organisatie en aan onze rol voor de regio. Gezien de snelheid waarmee onze maatschappij verandert, en gezien de verschillende problematieken zullen we sneller moeten inspelen en gebruik maken van onze deskundigheid en capaciteit in de verschillende domeinen. Het gaat dan onder om zaken als de klimaatproblematiek die onder meer onze Unit Buitenruimte direct raakt, de schaarste aan grondstoffen waarvoor onze Unit Grondstoffen als specialist geldt. En beide werken integraal aan ambities om onze openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden. Bovendien zijn we als onderneming nauw betrokken bij beleidsonderwerpen als sociale cohesie, sociale activering, burgerparticipatie en de inclusieve samenleving als algeheel thema. Ook op die laatste punten maken we ons waar en hebben we veel te bieden. Daarnaast zien we onze bijdrage nadrukkelijk in (regionaal) netwerkverband, zoals in het samenwerkingsverband CirkelWaarde, in de Cleantech Regio en als gemeentelijke partner.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Circulus-Berkel heeft in de loop der jaren een visie ontwikkeld op verschillende maatschappelijke thema’s. Daarbij is het van groot belang dat we aansluiten bij het beleid van onze aandeelhouders en daaraan ondersteunend zijn. Een goede relatie en afstemming is daarvoor onontbeerlijk waarbij het begint bij het gezamenlijk plaatsen van stippen op de horizon. Een goed vertrekpunt daarvoor vormen de Sustainable Development Goals, waarvan een groot aantal doelen onlosmakelijk met de activiteiten van Circulus-Berkel verbonden zijn, zoals onder meer:

#1 Geen armoede, omwille van sociale zekerheid (inclusieve arbeidsmarkt);

#3 Goede gezondheid en welzijn, in de buitenruimte en in de omgang met elkaar;

#5 Gendergelijkheid, vanwege de diverse samenstelling van onze onderneming;

#11 Duurzame steden en gemeenschappen, vanwege leefbaar wonen en werken;

#13 Klimaatactie, waar iedereen betrokken bij hoort te zijn, maar er een directe relatie is met warmtestress, droogte en biodiversiteit (doel #15).