JAARVERSLAG 2019

Veiligheid en kwaliteit

Jaarlijkse uitreiking van compost op de landelijke compostdag om inwoners te bedanken voor het scheiden van hun GFT. Op de foto wethouder Carlo Verhaar.

Veiligheid vraagt continue aandacht

Veiligheid is een onderwerp dat doorlopend aandacht vraagt. Het risico op ongevallen door ‘even snel iets te doen’ of door ‘op de automatische piloot te functioneren’ is altijd aanwezig. In 2019 hebben we ‘de juiste beroepshouding’ centraal gesteld, en samen met de teamleiders gewerkt aan het stimuleren van die houding bij de medewerkers in de uitvoering. Dit heeft geleid tot een aantal projecten, zoals bijvoorbeeld het aanscherpen van het introductie- en inwerkprogramma van chauffeurs, die in 2019 zijn gestart en in 2020 worden afgerond.

Ondanks alle aandacht hebben we in 2019 bedrijfsbreed 28 ongevallen gehad waarvan 10 met verzuim. Gelukkig betrof het in alle gevallen geen ernstig ongeval en was de verzuimduur kort. Toch is in aantal een toename zichtbaar ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal bijna-ongevallen nam daarentegen af naar 4.

Certificering

Ook in 2019 hebben de auditoren van onze certificerende instanties getoetst of Circulus-Berkel het certificaat ISO 9001: 2015 en het certificaat VGM-Checklist Aannemers 2008/5.1 (VCA) nog waardig is. Ook zijn er audits door KPMG uitgevoerd bij CIBAS, over de ISAE 3000 (norm voor borging van (persoons-)gegevens en vertrouwelijke informatie). In alle gevallen zijn de certificaten weer verlengd.

Het meerjarenplan 2018-2020 voor Kwaliteit Arbo en Milieu (KAM) blijft leidend: het streven is om in 2020 trede drie van de veiligheidsladder te hebben bereikt.