JAARVERSLAG 2019

Organisatie en OR

De receptie van de Buurtacademie (Cambio) aan de Linie in Doesburg. Hier werken veel vrijwilligers.

Stappen gemaakt met professionalisering

Naast inclusiviteit streeft Circulus-Berkel naar diversiteit, waaronder de man-vrouwverdeling. Dit past bij onze maatschappelijke rol maar is ook van operationeel belang. Organisaties als de onze hebben een uitdaging waar het gaat om de operationele dienstverlening. Helaas zijn we er in 2019 niet in geslaagd meer vrouwen te werven. Wel traden meer jongere mensen toe tot onze gelederen.

Andere ambities van 2019 hebben we wel kunnen invullen. Zo hebben we onze interne P&O-processen merkbaar efficiënter ingericht. We zijn er bovendien in geslaagd onze opleidingsinzet te verdubbelen, dit in het belang van onze medewerkers en de organisatiebrede professionalisering.

In 2019 is een herstructureringsproces van de Unit Buitenruimte afgerond. Dit proces was passend om in Lochem beter te kunnen werken. Het resultaat is dat er sprake is van een betere sturing van het werk, inclusief de uren versus budgetten, terwijl ingepland kan worden op de seizoenen (en de variatie daarbinnen). Daarbij werden bovendien verantwoordelijkheden meer in de uitvoerende laag belegd. Een managementlaag werd geschrapt. De kwaliteit van het geleverde werk zal hiermee aanzienlijk verbeteren.

Personele ontwikkelingen

In 2019 nam het aantal medewerkers en fte’s licht toe, de flexibele schil werd kleiner. Zo komen we de brancheafspraken na om meer mensen een arbeidsovereenkomst te geven. Met de instroom van relatief jonge medewerkers daalde de gemiddelde leeftijd van het totale medewerkersbestand licht. Helaas daalde het aantal vrouwen.

Samenstelling personeelsbestand

Sociale werkgelegenheid

Naast de hierboven genoemde medewerkers werkten er in 2019 in totaal 417 medewerkers in het kader van sociale werkgelegenheid en activering (participatiewet)en als vrijwilliger in onze organisatie. Het doet onze bedrijfsvoering goed, en op deze wijze dragen we bij  aan een inclusieve en participerende samenleving

Sinds 2017 geven we ook statushouders waar mogelijk graag een plek in onze organisatie. Cambio, onderdeel van Circulus-Berkel, werkt hiervoor onder meer samen met het Zone College in Lochem. In Waarde Magazine verscheen hier in 2019 een artikel over.

In totaal is de inzet van sociale werkgelegenheid gelijk gebleven ten opzichte van de jaren ervoor, zij het dat meer medewerkers in de categorie ‘participanten met loonwaarde’ vallen. Deze laatste medewerkers vervullen structureel reguliere taken in de inzameling en in het beheer van de buitenruimte. Voor de categorie ‘activerings- en participatiemedewerkers’ geldt dat het primair van belang is om werkervaring op te doen en startkwalificaties te behalen, om daarna door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. De laatste groep – vrijwilligers – wil vooral vanuit betrokkenheid een bijdrage leveren aan ons werk, en daarmee aan de maatschappij.

Opleidingen

Het afgelopen jaar is het aantal opleidingsuren verdubbeld, naar 4.381 (exclusief BBL-trajecten en opleidingen voor het vrachtwagenrijbewijs C). Deze aanzienlijke toename past enerzijds in het streven om onze medewerkers te ontwikkelen en te behouden, en anderzijds te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de uitoefening van onze taken.

In 2019 zijn daarnaast 11 medewerkers begonnen aan de startkwalificatie AMBOR (Afval, Milieu, Beheer Openbare Ruimte). Zij ronden deze in 2020 af.

Vitaliteit

Punt van aandacht blijft vitaliteit. Met het verschuiven van de pensioenleeftijd blijven mensen langer in dienst waarvan we niet zeker weten of ze het (vaak fysieke) werk ook op die latere leeftijd aankunnen. Een meerjarenprogramma moet ervoor zorgen dat de medewerkers langer gezond en gemotiveerd het werk blijven doen. We streven daarnaast naar verjonging. Mede daarvoor richten wij ons op het onderwijs om ons werkveld voor de arbeidsmarkt aantrekkelijk te maken.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim in 2019 was met 9,07 procent ongeveer gelijk met dat in 2018 (9,18 procent) en ruim boven het verzuimcijfer van 2017 (6,49 procent). Dit is het totale verzuim, inclusief sociale werkgelegenheid. Hoewel de praktijk leert dat sociale werkgelegenheid een hoger verzuim kent, blijft het gemiddelde cijfer te hoog. In 2020 blijft de aandacht voor verzuim een speerpunt.

OR

De OR kwam in 2019 20 keer bijeen. Daarnaast werd er vier keer vergaderd met de (toenmalige) algemeen directeur en het hoofd P&O; de zogenaamde overlegvergadering. En tenslotte werd er een sessie gehouden met de directie en het hoofd P&O. In 2019 werd de OR door de Raad van Commissarissen (RvC) gevraagd mee te denken over het functieprofiel van de nieuw te werven directeur. Daarvoor heeft de OR onder meer een gesprek met een aantal leden van de RvC gevoerd. Vanzelfsprekend heeft de OR geadviseerd over de benoeming. Een tweede adviesaanvraag betrof de herstructurering van de unit Buitenruimte. De OR heeft daarnaast in 2019 ingestemd met de invoering van een hitteprotocol en met het contract met een nieuwe arbodienstverlener.