JAARVERSLAG 2019

Informatie en automatisering

Continuïteit en vernieuwing

 Het beleid voor ‘informatie en automatisering’ heeft enerzijds tot doel de continuïteit van de dienstverlening te borgen. Hierbij gaat het vooral om de beveiliging van netwerken tegen ongewenst bezoek. Anderzijds streven we naar efficiënte werkprocessen en een verbeterde informatievoorziening van stakeholders, waaronder burgers.

Cybercriminaliteit is een fenomeen waar ondernemingen als Circulus-Berkel nadrukkelijk op moeten inspelen. Dat begint bij het zogenoemde fishing, bestaande uit frauduleuze mails aan individuele medewerkers. Niet in het minst dienen we onze systemen te bewaken tegen hacking. Tenslotte zijn we voor de samenleving een cruciale onderneming waarvan de dienstverlening, vooral op het gebied van afvalbeheer, dient te zijn geborgd. In 2019 zijn op dit vlak verschillende projecten opgepakt en uitgevoerd. Daarmee is de betrouwbaarheid van onze informatievoorziening en dienstverlening optimaal verzekerd. 

Overige projecten

In 2019 vormde de aanleg van het netwerk van onze nieuwbouw in Deventer een belangrijke uitdaging. Deze nieuwbouw, waaronder het Recycleplein, voldoet sinds de opening in maart 2020 aan de laatste eisen der techniek. Zoals ook hierboven beschreven, is daarbij veel aandacht uitgegaan naar de verhoging van de systeembeveiliging. Dat geldt ook voor het beheer van persoonlijke en andere vertrouwelijke gegevens.

Het beleid is erop gericht om minimaal ‘bij’ te blijven; het niveau dat is bereikt op de locatie in Deventer geldt nu als norm voor de overige onderdelen in de organisatie.

Voor de gehele organisatie is in 2019 een Citrix omgeving gebouwd waarmee werken in de cloud op een betrouwbare manier kan plaatsvinden. Omdat de testfase nog niet was afgerond, kon deze architectuur helaas nog niet bedrijfsbreed worden uitgerold. Dit zal naar verwachting pas gebeuren als de corona Covid 19-crisis tot een einde is gekomen.

De Unit BuitenRuimte werkt aan de implementatie van een applicatie waarmee burgers direct meldingen kunnen doen van ongewenste zaken in de openbare ruimte – van loszittende tegels tot omgewaaide bomen en scheefstaande lantarenpalen.