JAARVERSLAG 2019

Communicatie

Feestelijke bijeenkomst op 6 maart 2020 in het nieuwe pand in Deventer, met een programma dat gezamenlijk met Leger des Heils/Reshare is georganiseerd.

Bouwen aan intensievere communicatie

Waar communicatie vroeger in ons bedrijf vooral draaide om instructieve voorlichting via telefoon, brief, advertentie en perscontacten, zien we de laatste jaren verschuiving naar gedragsbeïnvloeding en nudging, stakeholdermanagement, positionering van ons bedrijf en onze strategie: van voorlichting naar communicatie die gericht is op verbreding en verbinding. Daarbij staat de zogenoemde crossmediale aanpak centraal, zowel van online als van printmedia.

Resultaten 2019

De publieksgerichte communicatie ondersteunde intern de Units Grondstoffen, Buitenruimte en Mens & Maatschappij. Extern zijn dat gemeenten en de landelijke overheid. De focus in 2019 lag op:

 

KlantContactCentrum

Het KlantContactCentrum (KCC) richtte zich in 2019 op een verhoging van het serviceniveau.  

 

Opvallend is dat we 20.000 telefoontjes meer ontvingen dan in 2018, dit tegenover 10.000 minder mails en 4.000 minder apps. De verklaring is waarschijnlijk dat in 2018 de telefonische bereikbaarheid significant lager was (72%) waardoor de inwoners ‘gedwongen’ via andere kanalen contact met ons zochten. Nu de telefonische bereikbaarheid beter is (95%), worden de overige kanalen weer wat minder gebruikt.

In 2019 introduceerden we een kennisbank voor de medewerkers in het klant Contact Centrum: hiermee kunnen we de klanten nog beter te woord staan.