JAARVERSLAG 2019

Zutphen

bereidt nieuw grondstoffenbeleid voor

In Zutphen wordt traditiegetrouw vuurwerkafval ingezameld op nieuwjaarsdag.

Samenvatting

In 2019 is begonnen aan de voorbereidingen van een nieuw grondstoffenbeleidsplan voor Zutphen: ‘Grondstofrijk Zutphen 2025’. Huishoudelijk restafval bevat nog altijd te veel waardevolle stromen; potentiële grondstoffen die niet in het restafval thuishoren. Centraal in het plan zal het inzamelen en terugwinnen van deze stromen staan. Omwille van het draagvlak wordt nauw samengewerkt en gesproken met een vertegenwoordiging van wijken en Zutphense netwerken. De gemeente beoogt het plan medio 2020 voor te leggen aan de gemeenteraad.

Naast deze beleidsmatige inzet zijn in 2019 verschillende activiteiten en projecten ondersteund en/of uitgevoerd. Een aantal hiervan is hieronder beschreven.

Circulus-Berkel organiseerde in januari een inzamelactie voor vuurwerkafval. Inwoners konden op 8 inleverpunten terecht en ontvingen een beloning van € 0,50 per ingeleverde volle zak vuurwerkafval. In totaal werd zo’n 6.000 kilo vuurwerkresten ingeleverd, ongeveer evenveel als in 2018.

De Opschoondag in Zutphen mocht op 23 maart op veel belangstelling rekenen van vrijwillige inwoners. Dit jaar sloten ook Circulus-Berkel-collega’s zich als vrijwilliger bij de werkgroepen aan om de omgeving vrij te maken van zwerfaval.
In de wijk Stokebrand is in september 2019 een informatiebijeenkomst gehouden voor buurtbewoners. In de wijk komen ondergrondse verzamelcontainers en worden containers bij bewoners van bovenwoningen ingenomen. Het streven is om de buurt veiliger en minder rommelig te maken.

Resultaten grondstoffen

Minder afval

In 2018 boden de inwoners van Zutphen gemiddeld 395 kg restafval en grondstoffen aan Circulus-Berkel aan. Het restafval en grof restafval nam met 1 kg af naar 139 per inwoner. In 2009 bedroeg dit nog 195 kg. Daarmee zet de jaarlijkse daling zich voort. Dit is in lijn met de resultaten van de overige gemeenten in het werkgebied van Circulus-Berkel.

Meer grondstoffen

De gescheiden aangeboden grondstoffen kwam uit op 395 kg. Het scheidingspercentage steeg met 1 procent naar 65% procent. Voor Zutphen is er nog werk te verrichten om de landelijke doelstelling, die gesteld is op 75 procent afvalscheiding in 2020, te behalen. 

Analyse fijn restafval

Analyse in 2019 laat zien dat in het fijn restafval nog relatief veel grondstoffen worden aangetroffen. Het gaat daarbij vooral om GFT-afval (28,2%), PMD (7,8%), papier (6,5%) en textiel en schoenen (4,2%). Dit is min of meer in lijn met de sorteerresultaten in de overige gemeenten van Circulus-Berkel. Naar verwachting is een verdere daling van het restafval mogelijk als landelijke, Circulus-Berkel-brede en gemeentespecifieke maatregelen zich richten op het verbeteren van het scheidingspercentage van met name GFT, textiel, schoenen en PMD.

Circulus-Berkel faciliteert de gescheiden inzameling van onder meer deze fracties. Onderstaande diagram toont welk deel daarvan nog in het fijn restafval terechtkomt en daarmee kansen biedt. Daadwerkelijk restafval maakt deel uit van 'overige sorteerbare fracties'.

Gedrukte editie jaarverslag Zutphen

Dit jaar is er voor iedere gemeente een samenvatting van het jaarverslag verschenen in druk. Deze editie voor Zutphen kunt u hieronder downloaden.