JAARVERSLAG 2019

Voorst

Een frisse start

Het PMD uit Voorst op het overslagterrein Apeldoorn. Het PMD wordt verwerkt bij SUEZ in Rotterdam.

Samenvatting

De gemeente Voorst is met ingang van 1 januari 2019 toegetreden als aandeelhouder van Circulus-Berkel en als opdrachtgever van onze diensten en werkzaamheden. Het jaar stond daarmee in het teken van een overdracht van taken, wederzijdse afstemming en opbouwen van een goede overleg- en samenwerkingsstructuur. Daarnaast is ingezet op de (digitale) voorlichting aan inwoners over inzameling en het gebruik van inzamelfaciliteiten.

Zo zijn met Kringloopbedrijf Twello afspraken gemaakt over ophalen, inzamelen en aanbieden en van herbruikbare goederen en (componenten van) e-goed.

De textielinzameling is met ingang van september overgenomen van stichting Sympany. De containers zijn overgenomen door Leger des Heils ReShare onder contract van de gemeente Voorst en Circulus-Berkel. Het ingezamelde textiel wordt verwerkt in het regionale textielsorteercentrum van ReShare in Deventer waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek vinden.

Circa 20 textielcontainers kregen een communicerende ‘schil’, een opvallende, frisse bestickering rondom de containers. De herkenbaarheid en extra communicatie op containers is nodig omdat er steeds meer ongewenst afval in deze containers wordt aangetroffen. Duidelijke instructies en de aantrekkelijke ‘schil’ moeten bijdragen aan juist gebruik.

In 2019 is de sluiting (begin 2020) voorbereid van de gemeentelijke werf Twello. Bewoners kunnen voor hun grofvuil nu terecht op Recyclepleinen in Deventer, Apeldoorn, Zutphen en Voorst. Het KCA-inzamelpunt voor huishoudens is verhuisd naar Sportpark Zuiderlaan.

Resultaten grondstoffen

Minder afval, meer grondstoffen

In 2019 boden de inwoners van Voorst gemiddeld 437 kilo restafval en grondstoffen aan Circulus-Berkel aan. De gescheiden aangeboden grondstoffen lagen op 334 kg per inwoner. Het scheidingspercentage ligt daarmee op 76%. Daarmee loopt Voorst in de pas met de andere gemeenten uit het werkgebied van Circulus-Berkel. De gemeente heeft de landelijke doelstelling (75% afvalscheiding in 2020) reeds behaald. Een vergelijking met voorgaande jaren kan nog niet worden gemaakt.

Analyse fijn restafval

Analyse in 2019 laat zien dat in het fijn restafval nog relatief veel grondstoffen worden aangetroffen. Het gaat daarbij vooral om GFT-afval (tussen de 30 en 40%), PMD (tussen 6 en 8%), textiel en schoenen (tussen 5 en 7%) en papier (tussen 4 en 7%). De gemeente Voorst heeft niet deelgenomen in dit tweejaarlijkse sorteeronderzoek. Gezien de tendens mogen we verwachten dat de resultaten ongeveer in lijn zijn met de overige Circulus-Berkel-gemeenten. 

Een verdere daling van het restafval is mogelijk als landelijke, Circulus-Berkel-brede en gemeentespecifieke maatregelen zich richten op het verbeteren van het scheidingspercentage van met name GFT, textiel, schoenen en PMD. Circulus-Berkel faciliteert de gescheiden inzameling van onder meer deze fracties. Onderstaande diagram toont welk deel daarvan nog in het fijn restafval terechtkomt en daarmee kansen biedt. Daadwerkelijk restafval maakt deel uit van 'overige sorteerbare fracties'.

 

Gedrukte editie jaarverslag Voorst

Dit jaar is er voor iedere gemeente een samenvatting van het jaarverslag verschenen in druk. Deze editie voor Voorst kunt u hieronder downloaden.