JAARVERSLAG 2019

Lochem

 

Vrijwilligers met de burgemeester aan de slag tijdens de landelijke opschoondag, maart 2019. 

 

Grondstoffen: frequentiewijziging en ruimere openingstijden 

Na de implementatie van het Uitvoeringsplan Afval en Grondstoffen is het jaar 2020 benut voor de evaluatie en een nieuw Afval en Grondstoffenplan 2021-2025. Daarover dachten ruim 1.000 inwoners via inwonerpanel 'Lochem Spreekt' mee.

Eind 2020 heeft de raad ingestemd met het plan dat in 2021 geïmplementeerd wordt. Daarbij werd besloten dat de vierwekelijkse inzamelfrequentie van restafval blijft bestaan. In het buitengebied, waar restafval na aanmelding wordt opgehaald, wordt voortaan ook eenmaal per vier weken ingezameld. Voor de gft-container wijzigt de frequentie in de winter van eenmaal per twee naar eenmaal per vier weken. De BEST-tas wordt stopgezet.

De openingstijden van het Lochemse Recycleplein worden als proef verruimd met opening op zaterdagmiddag en donderdagavond. De chemokar wordt vervangen door een innamepunt voor kca op het Recycleplein in Lochem. De inzameling van oud papier door vrijwilligers is vanwege coronamaatregelen een periode volledig overgenomen door Circulus-Berkel.

Analyse fijn restafval

Analyse in 2019 laat zien dat in het fijn restafval nog relatief veel grondstoffen worden aangetroffen. Het gaat daarbij vooral om GFT-afval (44,3%), PMD (6,9%), textiel en schoenen (5,9%) en papier (4,1%). Dit is in lijn met de sorteerresultaten in de overige gemeenten van Circulus-Berkel. Naar verwachting is een verdere daling van het restafval mogelijk als landelijke, Circulus-Berkel-brede en gemeentespecifieke maatregelen zich richten op het verbeteren van het scheidingspercentage van met name GFT, textiel, schoenen en PMD.

Circulus-Berkel faciliteert de gescheiden inzameling van onder meer deze fracties. Onderstaande diagram toont welk deel daarvan nog in het fijn restafval terechtkomt en daarmee kansen biedt. Daadwerkelijk restafval maakt deel uit van 'overige sorteerbare fracties'.

Resultaten BuitenRuimte

Start integrale benadering

Voor de werkzaamheden in de gemeente Lochem zijn we in 2019 overgegaan op de formatie van integrale teams: groen- en grijsploegen werken voortaan binnen één gebiedsteam. Dit zorgt voor kortere communicatielijnen onderling en een kleinere afstand tot de burger. Teams worden ondersteund door collega’s met een afstand tot regulier werk. De werkwijze past bij de verschuiving naar werken op beeldkwaliteit in plaats van op ‘frequentie’ en anticipeert op het gebiedsgericht werken; een aanpak die in 2020 wordt doorgevoerd. Tevens zijn voorbereidingen getroffen om ‘slim melden op de kaart’ voor de gemeente Lochem mogelijk te maken.

Samenwerkingsovereenkomst

De gemeente Lochem en Circulus-Berkel benutten 2020 om het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) organisatorisch en beleidstechnisch vorm te geven. Eind 2020 besluit de gemeente vervolgens of de samenwerkingsovereenkomst met Circulus-Berkel na 2023 wordt gecontinueerd. Het beslismoment is daarmee verplaatst van 2019 naar 2020. Dit geeft Circulus-Berkel de gelegenheid om na een aarzelende start haar nieuwe dienstverlening stevig neer te zetten.  In 2019 zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor het beheer van de openbare ruimte.

Verder zijn er in 2019 vele verschillende activiteiten en projecten in de buitenruimte ondersteund en/of uitgevoerd. Een aantal hiervan is hieronder beschreven.

Buitengewone bomen

Het belang van een groene omgeving en de waarde die we hechten aan bomen stond centraal in de groencampagne Buitengewone Bomen Lochem. In het kader van de campagne dragen inwoners een boom ‘met een verhaal’ aan. Deze verhalen werden in een maandelijkse rubriek in de krant voorzien van fotografie, alsmede van een toelichting van Circulus-Berkel- en gemeentecollega’s over bijzonderheden, onderhoud en geschiedenis. De wethouder voorzag iedere rubriek van zijn visie. Extra informatie is na te lezen op www.circulus-berkel.nl/buitengewonebomenlochem. De campagne liep tot en met de zomer.

Begraafplaatsen opengesteld

Op 25 mei boden we inwoners van Lochem een open dag aan op de grote begraaflocaties Lochem en Gorssel. Onze beheerders namen de tijd om vragen te beantwoorden, rondleidingen te verzorgen en verhalen te vertellen. De open dag vond plaats in het kader van het landelijke themaweekend 'Een plek vol verhalen' van de begraafplaatsen. Zo'n 120 belangstellenden brachten een bezoekje aan de lokale open dag.

De begraafplaatsen zijn voor de unit BuitenRuimte niet alleen relevant in het onderhoud en beheer; ze hebben ook een belangrijke sociale functie. Zo bieden ze een beschermde werkplek voor diverse collega's met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Preventieve bestrijding eikenprocessierups in buitengebied

We anticiperen jaarlijks op de toenemende overlast van de invasieve exoten en ‘plaagsoorten’ zoals de Japanse duizendknoop en de eikenprocessierups. Ook dit jaar konden we in het binnen- en buitengebied van Lochem tijdig en doelgericht starten met preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Ondanks de omvang van het areaal gemeentelijke eikenbomen bleef de overlast relatief beperkt. Belangrijke recreatie- en fietsroutes en ‘hotspots’ in het buitengebied zijn aangewezen als bestrijdingslocaties. Dankzij vaste meerjarencontracten met bestrijders konden we de curatieve aanpak in de explosieve piekperiode relatief goed plannen.

Gelijktijdig speelden we tijdens de piekperiode van de eikenprocessierups in op grote toeristische evenementen, zoals de Achterhoekse Fietsvierdaagse en de Barchemse Wandelvierdaagse. Behalve via folders en informatieborden konden deelnemers zich informeren over risicoplekken met behulp van hun smartphone (QR-code). Daarnaast hebben we enkele locaties afgezet en ‘hotspots’ 24 uur voor de start curatief behandeld.

Deelname boomfeestdag

Op woensdag 13 maart vierde Nederland voor de 63e maal Boomfeestdag. In de gemeente Lochem plantten zo’n 150 kinderen maar liefst 222 bomen en heesters op locaties in Laren, Lochem en Almen. De miezerregen en de modder drukten het enthousiasme niet en er werd hard gewerkt. De kinderen kregen niet alleen hulp van collega’s van Circulus-Berkel en de gemeente. Op drie locaties staken ook de wethouders de schop in de grond om samen met de kinderen de leefomgeving een beetje groener te maken.

Start met proef schapenbegrazing

In Eefde startte half mei een proef met begrazing van grasvelden en bermen door schapen in plaats van machinaal maaiwerk. De aanpak moet op termijn zorgen voor meer kruiden en bloemen en indirect voor meer kleine dieren. Schapeneigenaar Herbert Nijkamp liet de schapen in drie rondes door het dorp trekken. Met de wethouder en leerlingen van De Bargeweide werd het ‘graasseizoen’ afgetrapt. De proef verliep succesvol. Ook in 2020 volgt een begrazingsproject in Eefde. Het areaal wordt daarbij zelfs uitgebreid.

Begrafenissen en asverstrooiingen

Het aantal begrafenissen en as-verstrooiingen nam af en volgt de landelijke trend. In 2017 en 2018 was er echter sprake van een toename. Het gebruik van familiegraven blijft stabiel, het aantal nieuwe graven neemt licht af. Ook dit jaar maakte Circulus-Berkel de verlichte rondgang Levende Namen op de Nieuwe Begraafplaats mogelijk met mensen en materieel, naast de 4-mei herdenkingen.

Feiten en cijfers

 

Gedrukte editie jaarverslag Lochem

Dit jaar is er voor iedere gemeente een samenvatting van het jaarverslag verschenen in druk. Deze editie voor Lochem kunt u hieronder downloaden.