JAARVERSLAG 2019

Epe

Scenario op proef, draagvlak onvoldoende

De 100e school die 'Cleanwise' is. Leerlingen scheiden op school hun afval, veelal pmd en papier.

Samenvatting

De gemeente Epe streeft naar een betere scheiding van grondstoffen en een verdere reductie van het restafval. Bij het ontwikkelen van beleid worden inwoners in hoge mate betrokken. In 2019 stonden daarom verschillende interacties met inwoners centraal. Op deze manier wil Epe komen tot een gedragen aanpak. Daarmee wordt geantwoord op het afbreken van de proef ‘omgekeerd inzamelen’ in 2018 waarvoor onvoldoende draagvlak bleek te bestaan. Aan de hand van bewonersparticipatie is echter gebleken dat er een zeker draagvlak voor afvalscheiding is. Inwoners willen echter stapsgewijs worden meegenomen in ontwikkelingen. Ze vragen ook om uitgebreidere voorlichting.

Maatregelen 

Het nieuwe grondstoffenbeleidsplan kwam daarom in 2019 ook tot stand op basis van de input van inwoners. Het doel van dit plan is om in 2025 uit te komen op 30 kg restafval per inwoner. Daarvoor is een integraal pakket aan maatregelen bedacht, gericht op vermindering van restafval, het terugwinnen van grondstoffen én afvalpreventie. In eerste instantie draait het om voorlichting om de kennis over afvalscheiding te verbeteren en scheidingsgedrag te stimuleren. Daarna volgt het wijzigen van de inzamelfrequenties; GFT wordt vaker, restafval minder vaak opgehaald. De volgende fase bestaat uit financiële maatregelen die het beter scheiden stimuleren, alsmede uit het bieden van faciliteiten waaronder voorzieningen voor hoogbouw, introductie van de BEST-tas en een papiercontainer. Inwoners konden in december hun visie geven op het nieuwe beleidsplan. Begin 2020 neemt de gemeenteraad een besluit. 

100e basisschool sluit zich aan

In 2019 werd ook op de basisscholen in de gemeente Epe het educatieprogramma CleanWise geïntroduceerd. In dit programma gaan daadwerkelijke afvalscheiding en educatie hand in hand. Basisschool De Sprenge in Emst sloot zich als honderdste basisschool aan waarmee een mijlpaal werd bereikt. 

Stilema: 'Eersteklas warenhuis voor tweedehands goederen’

In 2019 maakte Kringloopcentrum Stilema in Vaassen deze eigen kwalificatie opnieuw waar. Behalve dat de omzet met 16% steeg, nam ook de waardering van klanten flink toe. In het afgelopen jaar zijn veel verbeteringen doorgevoerd die ervoor zorgden dat klanten de winkel overzichtelijk, netjes, licht en fris vinden, terwijl ze ook meer dan tevreden zijn met de service. Stilema kent een zeer beperkte betaalde formatie en wordt daarnaast door enthousiaste vrijwilligers, participanten en dagbestedingsmedewerkers gevoerd.

Resultaten grondstoffen

Minder restafval

In 2019 boden de inwoners van Epe gemiddeld in totaal 381 kilo restafval en grondstoffen bij Circulus-Berkel aan. Het aandeel restafval en grof restafval was 181 kilo. Dat is een daling van 5 kg vergeleken met het jaar ervoor. In 2009 bedroeg dit nog 264 kg. Daarmee zet de jaarlijkse daling zich voort, hoewel de hoeveelheid nog altijd relatief (veel) meer is dan in de overige gemeenten in het werkgebied van Circulus-Berkel.

Meer grondstoffen

De gescheiden aangeboden grondstoffen stegen in het verslagjaar met 7 kilo naar 381 kilo. Het scheidingspercentage steeg met 1% naar 68%. Om de landelijke doelstelling, die gesteld is op 75 procent afvalscheiding in 2020 en de eigen doelstelling voor 2025 te behalen, is er nog veel te verbeteren.

Analyse fijn restafval

Analyse in 2019 laat zien dat in het fijn restafval nog relatief veel grondstoffen worden aangetroffen. Het gaat daarbij vooral om GFT-afval (29,7%), PMD (8,8%), papier (8,4%), textiel en schoenen (6,1). Dit is min of meer in lijn met de sorteerresultaten in de overige gemeenten van Circulus-Berkel. Naar verwachting is een verdere daling van het restafval mogelijk als landelijke, Circulus-Berkel-brede en gemeentespecifieke maatregelen zich richten op het verbeteren van het scheidingspercentage van met name GFT, textiel, schoenen en PMD.

Circulus-Berkel faciliteert de gescheiden inzameling van onder meer deze fracties. Onderstaande diagram toont welk deel daarvan nog in het fijn restafval terechtkomt en daarmee kansen biedt. Daadwerkelijk restafval maakt deel uit van 'overige sorteerbare fracties'.

Resultaten buitenruimte

In samenwerking met Accent Groen verzorgde Circulus-Berkel ook in 2019 het reinigen van de straten (veegwerkzaamheden). Op 2 januari werd weer een inzamelactie met bewoners georganiseerd om vuurwerkresten in de openbare ruimte op te ruimen.

Gedrukte editie jaarverslag Epe

Dit jaar is er voor iedere gemeente een samenvatting van het jaarverslag verschenen in druk. Deze editie voor Epe kunt u hieronder downloaden.