JAARVERSLAG 2019

Doesburg

Grote stappen met Grondstoffen en Buitenruimte

Veegwerkzaamheden in het historische centrum van Doesburg.

Samenvatting

Binnen een jaar is duidelijk geworden dat het nieuwe Grondstoffenplan resultaten oplevert. Dit plan werd met ingang van 2019 in uitvoering genomen en het blijkt dat de doelstellingen al grotendeels zijn gerealiseerd: minder restafval en betere afvalscheiding.

Centraal in het plan stond de introductie van omgekeerd inzamelen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat inwoners hun restafval wegbrengen en dat grondstoffen worden ingezameld. De focus is dan ook op gescheiden inzameling aan huis en in de buurt (milieuparkjes). Bewoners brengen hun restafval zelf weg naar ondergrondse containers. Daarbij hebben inwoners keuze uit 30- en 60-liter inworp-openingen in de ondergrondse containers.

Papier wordt sinds januari 2019 niet meer in dozen of gebundeld ingezameld, maar met minicontainers. Verenigingen en scholen zorgen voor de inzameling en krijgen hier een vergoeding voor. De papiercontainers maken het inzamelen minder belastend en verminderen zwerfafval. Ook zijn er extra ondergrondse papiercontainers gekomen.

In de gemeente Doesburg is Circulus-Berkel actief op het gebied van Grondstoffen, BuitenRuimte en Sociaal.

Omruilactie containers

De grijze container verloor zijn functie voor restafval. Het merendeel van de huishoudens gebruikt deze container nu om papier in aan te bieden. Circa 300 huishoudens wilden liever een grotere container van 240 liter en 200 huishoudens leverden de container in. In januari 2019 voerde Circulus-Berkel daarom een omruilactie uit.

Compost uitgedeeld

In maart 2019 organiseerden we een Compostdag, dit om bewoners te bedanken voor het scheiden van hun groente-, fruit- en tuinafval. Ruim 900 Doesburgers haalden bijna 5.000 zakken met compost op, gemaakt van het eigen GFT-afval. De actie wordt uitgevoerd met hulp van vrijwilligers van verenigingen.

Schone milieuparkjes

In december 2019 zijn bij de milieuparkjes borden geplaatst om op te roepen de parkjes en omgeving schoon te houden. Het doel is bijplaatsingen en zwerfafval te voorkomen.

Resultaten grondstoffen

Minder afval

In 2018 boden de inwoners van Doesburg gemiddeld 382 kilo restafval en grondstoffen aan Circulus-Berkel aan. Aan de hand van het Grondstoffenplan streven we naar 75 kilo restafval en grof restafval in 2020 (in 2016 nog 149 kilo). Met een ingezamelde hoeveelheid van 84 kilo in 2019 heeft Doesburg hierin een enorme stap gezet. Er is sprake van een reductie van 44 procent ten opzichte van het uitgangsjaar 2016.

Meer grondstoffen

De gescheiden aangeboden grondstoffen namen met 15 procent toe tot 299 kg per persoon per jaar. Het scheidingspercentage steeg afgelopen jaar met maar liefst 11 procent naar 78 procent. Daarmee heeft de gemeente Doesburg de nationale doelstelling, die gesteld is op 75 procent afvalscheiding in 2020, al ruim behaald.

Analyse fijn restafval

Analyse in 2019 laat zien dat in het fijn restafval nog relatief veel grondstoffen worden aangetroffen. Het gaat daarbij vooral om GFT-afval (40,0%), PMD (8,5%), textiel en schoenen (3,6%) en papier (5,2%). Dit is grotendeels in lijn met de sorteerresultaten in de overige gemeenten van Circulus-Berkel. Naar verwachting is een verdere daling van het restafval mogelijk als landelijke, Circulus-Berkel-brede en gemeentespecifieke maatregelen zich richten op het verbeteren van het scheidingspercentage van met name GFT, textiel, schoenen en PMD.

Circulus-Berkel faciliteert de gescheiden inzameling van onder meer deze fracties. Onderstaande diagram toont welk deel daarvan nog in het fijn restafval terechtkomt en daarmee kansen biedt. Daadwerkelijk restafval maakt deel uit van 'overige sorteerbare fracties'.

 

Resultaten Buitenruimte

Het werk in de buitenruimte bestaat uit een veelheid van projecten waarbij veelal medewerkers worden ingezet in het kader van de sociale activering. Gelijktijdig wordt gestreefd naar participatie van bewoners, in het bijzonder leerlingen van basisscholen.

Schapenbegrazing

Na een pilot in 2017 is ook in 2019 schapenbegrazing ingezet als ‘alternatieve maaimethode’. Daarbij werd deze keer vooral ingezet op het ecologisch effect; de begrazing werd intensiever en gerichter en het aantal percelen verminderd (‘drukbegrazing’). 

De effecten van het project schapenbegrazing (start 2017) werden in het najaar van 2019 goed zichtbaar; de meer bloemrijke vegetatie heeft op termijn ook effect op insecten en bodemleven. De huidige begrazingstermijn en -rondes zijn opgesteld op advies van een stadsecoloog. Zowel de start als het proces en de resultaten zijn onder de aandacht van inwoners gebracht.

Bladcampagne

Circulus-Berkel voerde ook in 2019 de bladcampagne uit waarbij medewerkers met een langdurige afstand tot regulier werk werden ingezet. De bladcampagne bestaat uit de plaatsing van bladkorven werden die volgens een ‘afschaalmodel’ worden geleegd om de eerste piekweken op te vangen. Omdat inwoners sinds januari 2019 kosteloos hun groenafval naar het Recycleplein kunnen afvoeren, besloot de gemeente daarom strenger te controleren op (grof tuin)afval in de korven. Na waarschuwingen zijn op drie locaties bladkorven verwijderd.

Aanplant groen

De aanplant rondom de gemeentewerf is met de inzet van mensen uit de Participatiewet afgerond. Bomen, hagen en bosplantsoen zorgen voor een natuurlijk aanzicht. De graspercelen worden niet gemaaid maar meegenomen in het begrazingstraject.

Snoeiplan

In samenwerking met de gemeente stelden we een snoeiplan op dat vervolgens in uitvoering is genomen. Voor dit plan zijn alle beplantingsvakken in de wijken in kaart gebracht. Om kaalslag te voorkomen, wordt per wijk ieder snoeiseizoen een derde gesnoeid en opgefrist. Ook de vakken met bosplantsoen worden meegenomen (windbrekers en beschutting voor vogels). Aan de hand van tekeningen op kleur konden de participatiemedewerkers vrij zelfstandig werken. In 2020 start het tweede jaar van het snoeiplan.

Schoonmaak Vredesmonument

Eind april faciliteerden onze medewerkers de actie van het 4/5 mei-comité om het Vredesmonument schoon te maken en klaar voor de herdenking. Met 16 leerlingen van het Horizon College en comitéleden zorgden we voor een opfrisbeurt en een waardevolle middag.

Onkruidbeheersing

Het jaar 2019 kenmerkte zich door klimatologische extremen die een grote invloed hadden op de uitvoering van taken in de openbare ruimte. Na overvloedige neerslag volgde een zeer lange droge en hete zomer en een droge herfst. Het grillige klimaat vroeg naast een flexibiliteit in planning en taken om een continue afstemming met opdrachtgevers en aannemers.

Onkruidbeheersing bleef de hele (na)zomer een belangrijke taak, ondanks de droogte. Onkruid profiteert lang van het vocht onder stenen en tegels. Bij droogte zijn we alert bij onkruidbranden door grote afstanden tot hagen en tuinen in acht te nemen en handborstelmachines en -schoffels in te zetten.

Resultaten sociale activering en participatie

Inzet sociale werkgelegenheid buitenruimte

Werkzaamheden in het groenonderhoud worden - onder de begeleiding van vakcollega’s - uitgevoerd door lokale medewerkers met een afstand tot regulier werk (wwb) en medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt (wsw). Om te voorkomen dat de instroom in deze eerste groep stagneert, heeft Circulus-Berkel het team enkele malen uitgebreid met leerlingen uit het praktijkonderwijs. Daarmee blijft de sociale doelstelling tot lokale arbeidsactivering en -motivering gehandhaafd.

De separate teams werken wijkgericht, maar gingen in 2019 vaker integraal aan de slag.

Werkzaamheden worden op beeldkwaliteit uitgevoerd. De teams worden meer en meer getraind om - naast het reguliere werk - zelfstandig alert te blijven op de kwaliteit van het beeld.

Resultaten Buurtacademie en Jongerencentrum 0313

Cambio, onderdeel van Circulus-Berkel, voert in Doesburg het beheer over het multifunctionele centrum Buurtacademie Doesburg en Jongerencentrum 0313. De Buurtacademie biedt ruimte en verbindt organisaties in het sociaal domein, faciliteert bewonersinitiatieven, bemiddelt in en stimuleert vrijwilligerswerk en organiseert diverse, doelgroepgerichte taalactiviteiten: van taalwerkplaats tot taalkoppels voor het aanleren van de Nederlandse taal. Daarmee functioneert De Buurtacademie als knooppunt voor bewoners en instanties. De Buurtacademie boekte ook in 2019 goede resultaten met deze activiteiten. Zo wist De Buurtacademie succesvol enkele tientallen vrijwilligersvacatures te vervullen.

Daarnaast organiseert Jongerencentrum 0313 zogenoemd outreachend jongerenwerk. Centraal daarbij staat het voorkomen van overlast en het leggen van contacten tussen jongeren, bewoners en instanties. Het centrum is een vertrouwde stek voor jongeren om hun vrije tijd door te brengen; daarnaast zijn er in het verslagjaar 45 aansprekende activiteiten georganiseerd. Ook de vertrouwde samenwerking met Doesburg Beweegt heeft in 2019 weer geleid tot ‘0313 Beweegt’ voor de basisscholen en de Young Summer Events.

De zes werkervaringsplaatsen bij de keuken van Grotenhuys zijn komen te vervallen omdat deze dienstverlening is gestopt. De sociale activering binnen de unit buitenruimte en individuele trajecten zijn beter tot hun recht gekomen.

Verbindende rol 

De lijnen in Doesburg tussen bewoners, hulpverlening, politie, gemeente en politiek zijn kort. De Buurtacademie en 0313 vervullen daarin een verbindende en inmiddels vanzelfsprekende rol. Ook regionaal bestaan constructieve verbindingen, zoals met middelbare scholen in de gemeente Rheden en met de Doesburg-Rhedense Beursvloer.

 

Feiten en cijfers

 

Gedrukte editie van het jaarverslag Doesburg

Dit jaar is er voor iedere gemeente een samenvatting van het jaarverslag verschenen in druk. Deze editie voor Doesbug kunt u hieronder downloaden.