JAARVERSLAG 2019

Deventer

Nieuwbouw klaar voor circulaire toekomst

De Fietsenwerkplaats van Cambio in het gloednieuwe onderkomen aan de Westfalenstraat 5.

Samenvatting

In 2019 is in Deventer een nieuw grondstoffenplan ontwikkeld. Dit plan kreeg in december van dat jaar de goedkeuring van de gemeenteraad en wordt in het eerste halfjaar van 2020 verder uitgewerkt. Een markant moment betrof de afronding van de bouw van het nieuwe Recycleplein en kantoren voor Het Groenbedrijf, Circulus-Berkel en onderdelen van Cambio (fietsenwerkplaats, buurtbeheer). In de toekomst volgt ook Kringloopbedrijf Het Goed. Daarmee zijn diensten op het gebied van afval en grondstoffen op één locatie samengebracht.

Duurzame ambities

Eind oktober werd de sleutel van de nieuwe locatie aan de Westfalenstraat 5 aan Circulus-Berkel overhandigd. Daarmee was de bouw – die werd begeleid door Circulus-Berkel - binnen de planning en het gestelde budget (13 miljoen euro) afgerond. Grondstoffen brengen én halen, reiniging, groenonderhoud, hergebruik: diensten die tot nu toe verspreid waren over de stad, zijn op één terrein samengevoegd. De voormalige vuilstort heeft daarmee een bestemming gekregen die goed past in de duurzame ambities van Deventer. Het is voor de stad een mooie en concrete stap op weg naar de regionale, meer circulaire economie. De officiële opening vond plaats op 6 maart 2020. Inwoners konden de bouw volgen op www.circulus-berkelbouwt.nl.

Kwaliteit grondstoffen

De afgelopen jaren is succesvol ingezet op het verminderen van restafval en het verbeteren van de gescheiden inzameling. Signalen van verwerkers en analyses van het aangeleverde materiaal tonen echter aan dat de zuiverheid van de grondstofstromen terugloopt. Deze (on)zuiverheid is van invloed op de afzet en verwerking van het materiaal, en vanzelfsprekend op de kosten en opbrengsten die daarmee gepaard gaan. Het verbeteren van de zuiverheid en kwaliteit van de grondstofstromen is daarom ook een prominente ambitie in het grondstoffenplan.

Andere issues in het grondstoffenplan zijn het voorkomen van bijplaatsen en de werkwijze bij de inzameling van papier, glas- en BEST-tas, waar het belangrijk blijkt om de lichamelijke belasting van medewerkers te verminderen. Daarnaast zorgt het rondwaaiend en gestapeld papier en karton voor overlast bij bewoners. De inzameling van papier, glas en de BEST-tas wordt daarom voor heel Deventer geoptimaliseerd. Deze maatregelen worden verder uitgewerkt in een actieprogramma, dat medio 2020 zal worden opgeleverd.

Resultaten grondstoffen

Minder restafval, meer grondstoffen

Deventer laat in de laatste drie jaar een stabiel beeld zien in het aanbod van restafval en grondstoffen. Het scheidingspercentage bedroeg voor het derde achtereenvolgende jaar 77%, waarmee de gemeente de landelijke doelstelling voor 2020 van 75% al ruimschoots voorbij is. Deventer bevindt zich in de top van de gemeenten in deze stedelijkheidsklasse.

 

Analyse fijn restafval

Analyse in 2019 laat zien dat in het fijn restafval toch nog relatief veel grondstoffen worden aangetroffen. Het gaat daarbij vooral om keukenafval in GFT-afval (31,7%), PMD (8,6%), papier (6,2%) en textiel en schoenen (5,6%). Dit is in lijn met de sorteerresultaten in de overige gemeenten van Circulus-Berkel.

Naar verwachting is een verdere daling van het restafval mogelijk als landelijke, Circulus-Berkel-brede en gemeentespecifieke maatregelen zich richten op het verbeteren van het scheidingspercentage van met name GFT, textiel, schoenen en PMD.

Circulus-Berkel faciliteert de gescheiden inzameling van onder meer deze fracties. Onderstaande diagram toont welk deel daarvan nog in het fijn restafval terechtkomt en daarmee kansen biedt. Daadwerkelijk restafval maakt deel uit van 'overige sorteerbare fracties'.

Resultaten sociale activering

Sociale activering is voor Deventer een strategisch speerpunt waarmee Circulus-Berkel via de activiteiten van Cambio doel treft. Cambio is een leer-werkbedrijf met drie doelstellingen:

 

Dankzij Cambio krijgen inwoners uit Deventer de mogelijkheid om werkervaring en -ritme op te doen in een beschermde werkomgeving. Er zijn 125 trajectplaatsen. De duur van een traject verschilt per persoon. Daarnaast biedt Cambio dagbesteding voor mensen met een WMO-indicatie. Bovendien vinden zo’n 75 vrijwilligers bij ons een plezierige plek waar ze hun tijd, energie en talenten kunnen inzetten.

De kracht van de trajecten bij Cambio komt voort uit de samenwerking tussen professionals. De werkbegeleider begeleidt het concrete leer- en werktraject op de werkvloer. De activeringscoach biedt begeleiding rond de persoonlijke situatie. Samen met de trajectmedewerker vormen zij een sterke driehoek, die zich inzet voor een succesvol verloop van het traject in een van de Cambio-onderdelen Facilitair, Keuken, Techniekfabriek, Fietsenwerkplaats, Reiniging, Veegploeg, Buitenploeg, Cleanteams en Go Ahead Eagles Fan support.

Elke situatie is anders en iedere medewerker kent z’n eigen uitdagingen. Daarom is maatwerk noodzakelijk. We kijken naar wat iemand kan en wil om daarna op zoek te gaan naar uitdagend werk in een plezierige werkomgeving.

De belangrijkste resultaten in 2019 bestaan uit de verdere professionalisering van de begeleiding (Facilitaire Dienst, Cambio keuken), de ontwikkeling van certificeringstrajecten (Facilitaire Dienst, Cambio Keuken, Fietsenwerkplaats) en verbetering van de bedrijfsvoering (invoering HACCP-beleid in Cambio Keuken. Dit zijn zeer belangrijke ontwikkelingen omdat zo beter (blijvend) kan worden ingespeeld op de steeds complexer wordende problematieken van trajectmedewerkers.

Deventer Schoon Familie

De Deventer Schoon Familie telt bijna 4.000 leden en ondersteunt bewoners en scholen met jaarlijkse seizoens- en schoonmaakgerichte acties.

 

Resultaten buitenruimte

Afvalscheiding in de openbare ruimte

Onder de noemer ‘Schone binnenstad, kinderspel!’ zijn samen met Het Groenbedrijf reguliere afvalbakken en open korven in het oude stadscentrum en het Rijsterborghpark vervangen door bakken voor gescheiden inzameling. De bakken hebben compartimenten voor PMD en restafval. Met de nieuwe bakken stimuleren we het sorteergedrag van onder meer het winkelend publiek en een schonere binnenstad. Het gebruik, het effect op de omgeving en het scheidingsgedrag wordt gemonitord en in 2020 geëvalueerd.


Verbeterde werkwijze

Onze reinigingsdienst heeft in 2019 een geïntegreerdere, gerichte werkwijze geïntroduceerd aan de hand van inzet van nieuwe software en devices in de buitendienst. Naast veegplannen zijn planmatige taken geïntegreerd op het gebied van de containercontrole, het handmatig verwijderen van onkruid, het signaleren van bijplaatsingen en het legen van afvalbakken op basis van de vulgraad.

Onkruidbestrijding

Onkruidbestrijding maakt ook deel uit van de dienstverlening in de buitenruimte. Gedurende het groeiseizoen houden we het onkruid in het centrum onder controle door middel van een ‘wave’ in de eerste week van iedere maand. Verder vinden borstelrondes plaats in het groeiseizoen mei, juni en juli en vlak na de zomer op de doorgaande wegen met veel onkruid. Er bleek behoefte aan extra rondes. In diverse buurten is het onkruid daarom medio september met extra budget en inzet verwijderd. Ook handmatig wordt jaarlijks onkruid verwijderd.

Gedrukte editie van het jaarverslag Deventer

Dit jaar is er voor iedere gemeente een samenvatting van het jaarverslag verschenen in druk. Deze editie voor Deventer kunt u hieronder downloaden.