JAARVERSLAG 2019

Brummen zet in op educatie

De jeugd centraal

Roefeldag in Brummen: kinderen maken kennis met het belang van afvalscheiding.

Samenvatting 

In Brummen is in 2019 gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuw grondstoffenplan. Het doel is de kwantiteit en kwaliteit van grondstoffen verder te vergroten en de hoeveelheid restafval te verminderen. Daarnaast is veel aandacht uitgegaan naar educatie van leerlingen van basisscholen. Zo werd het educatieprogramma Cleanwise verder uitgerold. Dit programma maakt dat kinderen bewust en actief aan de slag gaan met afvalscheiding. Onderdeel van het educatief programma zijn het faciliteren van de inzamelmiddelen en het houden van workshops. De jaarlijkse Roefeldag voor kinderen in de basisschoolleeftijd kreeg grondstoffen als thema om kinderen kennis te laten maken met nut en noodzaak van circulariteit. 

Vanwege geprojecteerde woningbouw werd in 2019 het depot in Eerbeek verhuisd naar een nieuwe locatie. Inwoners kunnen bij dit depot hun klein chemisch afval, asbest en elektrische apparaten, aanbieden.

Resultaten grondstoffen

Minder restafval

In 2019 boden de inwoners van Brummen gemiddeld in totaal 390 kilo restafval en grondstoffen bij Circulus-Berkel aan. Het aandeel fijn en grof restafval was 110 kilo. Dat is een daling van 3 kg vergeleken met het jaar ervoor. In 2009 bedroeg dit nog 243 kg. Daarmee zet de jaarlijkse daling zich voort. Dit is in lijn met de resultaten van de overige gemeenten in het werkgebied van Circulus-Berkel.

Meer grondstoffen

De gescheiden aangeboden grondstoffen stegen in het verslagjaar met 10 kilo naar 280 kilo. Het scheidingspercentage steeg met 2% naar 72%. De gemeente ligt daarmee nog 3% af van de landelijke doelstelling, die gesteld is op 75 procent afvalscheiding in 2020. Brummen presteert daarmee goed vergeleken met andere gemeenten in deze stedelijkheidsklasse.

 

Analyse restafval

Analyse in 2019 laat zien dat in het restafval nog relatief veel grondstoffen worden aangetroffen. Het gaat daarbij vooral om keukenafval in GFT (33,1%), textiel en schoenen (6,9%) PMD (6,7%) en papier (2,8%). Dit is in lijn met de sorteerresultaten in de overige gemeenten van Circulus-Berkel.

Naar verwachting is een verdere daling van het restafval mogelijk als landelijke, Circulus-Berkel-brede en gemeentespecifieke maatregelen zich richten op het verbeteren van het scheidingspercentage van met name GFT, textiel, schoenen en PMD.

Circulus-Berkel faciliteert de gescheiden inzameling van onder meer deze fracties. Onderstaande diagram toont welk deel daarvan nog in het fijn restafval terechtkomt en daarmee kansen biedt. Daadwerkelijk restafval maakt deel uit van 'overige sorteerbare fracties'.

 

Gedrukte editie van het jaarverslag Brummen

Dit jaar is er voor iedere gemeente een samenvatting van het jaarverslag verschenen in druk. Deze editie voor Brummen kunt u hieronder downloaden.