JAARVERSLAG 2019

Bronckhorst 

Het Nieuwe Inzamelen besproken

Het ophalen van de BEST-tas in Bronckhorst.

Samenvatting

In Bronckhorst stond in 2019 de besluitvorming en de voorbereiding van het Nieuwe Inzamelen centraal. [JvdM1] De doelstellingen van het Grondstoffenplan 2017-2020 blijven daarbij echter onverminderd van kracht. Zo wil Bronckhorst de hoeveelheid restafval terugbrengen naar 55 kilo per persoon in 2020. In oktober stemde de raad in met het Nieuwe Inzamelen, dat sinds 1 januari 2020 in werking is getreden.

Bij het Nieuwe Inzamelen heeft een inwoner meer keuzes als het gaat om de inzameling: zelf wegbrengen of laten ophalen. Zo is de inzamelfrequentie voor de GFT-container seizoensgebonden en wordt de BEST-tas op maat ingezameld. Voor de inzameling van restafval is er de keuze om de container tegen een hogere vaste heffing te behouden, of het afval zelf weg te brengen. Voor het inzamelen van PMD geldt een ledigingstarief, het wegbrengen blijft kosteloos. 

Betrekken van inwoners

In het voorjaar van 2019 werd het Nieuwe Inzamelen via opinietafels voorgelegd aan inwoners en zijn meerdere scenario’s gepeild. Medio 2019 vond een enquête via het inwonerspanel plaats. Circulus-Berkel ontwikkelde daarvoor een ‘rekentool’, waarmee inwoners de verschillende opties door konden rekenen en daarmee de gevolgen voor hun persoonlijke situatie. 

Resultaten grondstoffen

Minder restafval

In 2019 boden de inwoners van Bronckhorst gemiddeld in totaal 383 kilo restafval en grondstoffen bij Circulus-Berkel aan. Het aandeel restafval en grof restafval was 69 kilo. Dat is een daling van 5 kg vergeleken met het jaar ervoor. In 2009 bedroeg dit nog 206 kg.

Daarmee zet de jaarlijkse daling zich voort. Dit is in lijn met de resultaten van de overige gemeenten in het werkgebied van Circulus-Berkel.

Meer grondstoffen

De gescheiden aangeboden grondstoffen stegen in het verslagjaar met 11 kilo naar 314 kilo. Het scheidingspercentage steeg met 2% naar 82%. De gemeente heeft de landelijke doelstelling, die gesteld is op 75 procent afvalscheiding in 2020, al in 2015 behaald. Bronckhorst behoort tot de top van de Nederlandse gemeenten in deze stedelijkheidsklasse.

Analyse fijn restafval

Analyse in 2019 laat zien dat desalniettemin in het fijn restafval nog relatief veel grondstoffen worden aangetroffen. Het gaat daarbij vooral om GFT-afval (38,2%), textiel en schoenen (6,9%) PMD (6,6%) en papier (3,3%). Dit is in lijn met de sorteerresultaten in de overige gemeenten van Circulus-Berkel. Maar Bronckhorst blijft koploper.

Naar verwachting is een verdere daling van het restafval mogelijk als landelijke, Circulus-Berkel-brede en gemeentespecifieke maatregelen zich richten op het verbeteren van het scheidingspercentage van met name GFT, textiel, schoenen en PMD.

Circulus-Berkel faciliteert de gescheiden inzameling van onder meer deze fracties. Onderstaande diagram toont welk deel daarvan nog in het fijn restafval terechtkomt en daarmee kansen biedt. Daadwerkelijk restafval maakt deel uit van 'overige sorteerbare fracties'.

Gedrukte editie jaarverslag Bronckhorst

Dit jaar is er voor iedere gemeente een samenvatting van het jaarverslag verschenen in druk. Deze editie voor Bronckhorst kunt u hieronder downloaden.