JAARVERSLAG 2019

Apeldoorn

Naar minder afval - plan in uitvoering

'Met je restzak naar de buurtbak': onderdeel van de communicatie was een serie beelden die aangeven dat het wegbrengen van restafval niet veel moeite kost.

Samenvatting

In het beleidsplan ‘Recycleservice 2025’ van de gemeente Apeldoorn staan verdere reductie van restafval en verhoging van het volume grondstoffen centraal. De uitrol van het inzamelingsplan omvat een intensief, gefaseerd traject. De PMD-container werd ingevoerd en het zelf wegbrengen van restafval naar een ‘buurtbak’ werd geïntroduceerd. Verder zijn brengvoorzieningen voor luiers georganiseerd en een ophaalservice voor mensen met medische beperkingen. In 2019 is het zuidelijke deel van Apeldoorn overgegaan op het nieuwe inzamelsysteem en werden de voorbereidingen voor het noordelijk deel getroffen. In het eerste kwartaal van 2020 gaat heel  Apeldoorn over op het nieuwe systeem.

Over op het nieuwe inzamelen

De uitrol van het beleidsplan is in 2019 in het zuidelijk deel van Apeldoorn gestart. In totaal gingen 36.000 huishoudens over op het nieuwe inzamelsysteem. Eerder (in 2018) was in enkele delen van het zuiden van de stad ‘proefgedraaid’. De voorbereidingen voor het noordelijke deel van Apeldoorn werden in de zomer in gang gezet om in het voorjaar van 2020 te worden afgerond. De bevindingen na de eerste uitrol zijn positief.

Vanaf de start werden in 2018 ruim dertig inloopbijeenkomsten georganiseerd om met inwoners in gesprek te gaan over de keuzes die ze konden maken. Gemiddeld bezochten 50 tot 75 bezoekers de bijeenkomsten. Van alle inwoners koos 85% voor een PMD-container aan huis. 20% koos voor een grijze container aan huis en meldt een volle zelf aan.

Monitoring bijplaatsingen

Een blijvende uitdaging vormen de zogenoemde ‘bijplaatsingen’. Met de groei van het aantal verzamelcontainers groeien helaas ook de bijplaatsingen. Er is een breed aanvalsplan om dat tegen te gaan. Sinds 2018 worden zogenoemde hot-spots extra gecontroleerd en gereinigd. Daarnaast monitoren we de aard en frequentie van bijplaatsingen. Aangetroffen bijplaatsingen bestaan voor 38% uit grof afval, 28% uit karton, 20% uit grijs huisvuil in zakken en 14% uit PMD. 

In het najaar van 2019 startte een proef met diverse inrichtingsmaatregelen rondom containers om de houding, het gedrag en de beleving van inwoners te beïnvloeden. Zo zijn containers voorzien van ‘wraps’ met fractieaanduiding en duidelijke foto’s van de afvalstroom. Kijk hier het filmpje dat RTV Apeldoorn maakte. Speciale papiercontainers met extra communicatie-instructies moeten bijplaatsing van karton voorkomen. Ook zijn speciale belijningen en aanwijzingen aangebracht. Daarnaast werden in januari 2020 tuintjes geplaatst rondom ondergrondse containers.

Resultaten grondstoffen

Minder restafval

In 2019 boden de inwoners van Apeldoorn gemiddeld 430 kg restafval en grondstoffen aan Circulus-Berkel aan. Het restafval en grof restafval nam – in vergelijking met 2018 - met 26 kg af en kwam uit op 112 kg per inwoner. Tien jaar geleden, in 2009, was dat nog 202 kg. Daarmee neemt het restafval jaarlijks af. Apeldoorn streeft naar 30 kg per inwoner per jaar in 2025.

Meer grondstoffen

De gescheiden aangeboden grondstoffen namen met 6% toe. Dat leidde tot een scheidingspercentage van 74%. Met name GFT, PMD en de categorie ‘overig gescheiden’ zorgden voor de toename. Apeldoorn is nog slechts 1% verwijderd van landelijke doelstelling voor 2020: 75% afvalscheiding.

Analyse fijn restafval

Analyse van het fijn restafval in 2019 laat zien dat in het fijn restafval toch nog relatief veel grondstoffen worden aangetroffen. Het gaat daarbij vooral om GFT-afval (28,7%), PMD (10,1%), textiel en schoenen (5,5%) en papier (5,3%). Dit is in lijn met de sorteerresultaten in de overige gemeenten van Circulus-Berkel.

Naar verwachting is een verdere daling van het restafval mogelijk als landelijke, Circulus-Berkel-brede en gemeentespecifieke maatregelen zich richten op het verbeteren van het scheidingspercentage van met name GFT, textiel, schoenen en PMD.

Circulus-Berkel faciliteert de gescheiden inzameling van onder meer deze fracties. Onderstaande diagram toont welk deel daarvan nog in het fijn restafval terechtkomt en daarmee kansen biedt. Daadwerkelijk restafval maakt deel uit van 'overige sorteerbare fracties'.

Resultaten Buitenruimte

Onkruid verstoort het straatbeeld, trekt vuil aan, zorgt op verkeerseilanden voor onveilige situaties, tast verhardingen aan en zorgt voor een verminderde beleving van de openbare ruimte. Meer onkruid leidt in de toekomst bovendien tot hogere kosten om een goed beheerniveau te behouden en tot toenemende inspanning. De gemeente Apeldoorn zet daarom in op een verbeterde onkruidbeheersing; in 2018 zegde de raad voor 2019 een structurele en een tijdelijke budgetverhoging toe. Daarmee werd het mogelijk om – naast duurzame bestrijding - ook preventief te werk te gaan door intensief te vegen.

In 2019 is in het noordelijke deel van Apeldoorn Noord thermische bestrijding ingezet, in het zuidelijke deel is het onkruid tegengegaan met mechanische bestrijding (borstelmachines). De evaluatie van deze aanpak leidde ertoe dat werd besloten om in 2020 voor heel Apeldoorn over te gaan op mechanische bestrijding. Een uitzondering wordt gemaakt voor grindbermen en het centrum; deze zijn niet of minder toegankelijk voor machines waardoor het onkruid ook handmatig moet worden aangepakt.

Gedifferentieerd kolken

Circulus-Berkel is in de gemeente Apeldoorn volledig overgegaan op ‘gedifferentieerd kolken reinigen’. Dat betekent dat kolken op basis van historische data van de vullingsgraden worden geleegd. Binnen een gebied kunnen kolken frequenter worden gereinigd terwijl elders volstaan kan worden met een lagere frequentie. Met deze aanpak zetten we mensen en materieel effectiever in en worden veel meldingen voorkomen. Met de gemeente wordt de aanpak steeds verder geoptimaliseerd. Apeldoorn is een van de eerste Nederlandse gemeenten met deze methode.

Sinterklaas

De landelijke intocht van Sinterklaas vond op 16 november plaats in Apeldoorn. Circulus-Berkel Buitenruimte verzorgde de reiniging van dit grote evenement: een succesvolle operatie.

Gedrukte editie jaarverslag Apeldoorn

Dit jaar is er voor iedere gemeente een samenvatting van het jaarverslag verschenen in druk. De uitgave voor Apeldoorn kunt u hieronder downloaden.