JAARVERSLAG 2019

Financieel

Inwoners van Apeldoorn brengen groen- en snoeiafval naar het Recycleplein. 

Resultaatovereenkomsten

Circulus-Berkel BV is statutair gevestigd in Apeldoorn en heeft geen winstoogmerk. Onze aandeelhouders zijn de negen gemeenten waarvoor wij onze diensten tegen kostprijs verrichten. Onze kernactiviteiten zijn afvalinzameling en -verwerking, gladheidsbestrijding, beheer van de openbare ruimte en sociale arbeidsactivering. Voor het pakket van diensten en de bijbehorende prijs sluiten wij met iedere gemeente langjarige resultaatovereenkomsten. De prijs wordt jaarlijks geïndexeerd en driejaarlijks vindt een herijking plaats. Opbrengst en kosten van de afzet van afval en grondstoffen worden een-op-een met de gemeenten verrekend.

Jaarrekening

Circulus-Berkel BV is een in Apeldoorn gevestigde besloten vennootschap met activiteiten die voornamelijk bestaan uit het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen voor het verwijderen, (doen) inzamelen en verwerken van afvalstoffen, reiniging, gladheidsbestrijding, werkzaamheden op het gebied van andere milieuvelden, het beheer van openbare ruimte en sociale arbeidsactivering. De jaarrekening 2019 betreft een geconsolideerde jaarrekening over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 en is opgemaakt in euro.

Door toename van de activiteiten, maar met name de gestegen verwerkingskosten, is de omzet in 2019 toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Het resultaat is gedaald, maar in lijn met de verwachting. In het jaarverslag zijn de niet-publieke activiteiten geconsolideerd van dochteronderneming CiRec. Deze activiteiten zijn in aard en omvang vergelijkbaar met het resultaat van 2018.  Als publieke onderneming leveren wij alleen diensten aan private partijen als er een overschot aan middelen of capaciteit is.

Zoals voorzien neemt het balanstotaal behoorlijk toe vanwege de investeringen die zijn gedaan in het nieuwe Recycleplein in Deventer. De investeringen worden extern gefinancierd door de BNG waar een leningsovereenkomst mee is afgesloten en onder dekking van de vergoedingen die via de overeenkomsten met gemeenten worden afgesproken.

Statutair streven wij naar een solvabiliteit van ten minste 25 procent. Net als in voorgaande jaren zal door verhoging van het balanstotaal een deel van het resultaat aangewend worden voor het op niveau houden van het eigen vermogen. Daarbij anticiperen wij langjarig op komende ontwikkelingen.

Circulus-Berkel gebruikt enkele financiële instrumenten voor een goede bedrijfsvoering en deze zijn in de balans opgenomen. De reële waarde van de meeste van die instrumenten – waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden – benadert de boekwaarde ervan.

We handelen niet in derivaten en we gebruiken vastgestelde richtlijnen om de omvang van het kredietrisico te beperken. Zou desondanks een tegenpartij haar betalingsverplichting niet kunnen nakomen, dan blijft de schade beperkt tot de marktwaarde van het betreffende financiële instrument.

Leningen kennen een vast rentepercentage over een langere looptijd en worden tot het einde van de looptijd aangehouden. Beheersing van rentefluctuatie is dus niet nodig.

Er hebben zich na balansdatum geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die van wezenlijke invloed zijn op het jaarverslag 2019.

 

Financiële kengetallen